Müügitingimused ja privaatsus

Rohevetikas OÜ, registrikood 14736911, juriidiline aadress Viira tee 83 , Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86508.

(edaspidi E-pood), ja Klient, kes vormistab Rohevetikas OÜ hallatavas e-poes www.smoko.ee tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud käesolevates tingimustes (edaspidi Müügitingimused).

  1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.

1.2. E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. E-pood võib e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi muuta ja täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.smoko.ee kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.smoko.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse vastavalt Teie ja E-poe vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taas esitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

  1. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. E-poes kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse hinna ja kvaliteediga teise tootega. Sel juhul on Kliendil õigus keelduda uutest tingimustest ning tellimuse eest makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes soovib osta E-poest väljavalitud tooteid, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, E-posti aadress) ning tasuma toote eest valitud viisil.

2.6.Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Tellimus võetakse E-poes käsitlemisele alles pärast makse laekumist. Enne makse laekumist tellimuse ettevalmistust (laoseisu kontrolli) ei toimu.

2.8. Tellimuste eest tasumise tähtaeg on kolm (3) tööpäeva. Teenuse pakkujal on õigus tähtaegselt tasumata tellimused tühistada.

  1. Hinnad

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehivat käibemaksu.

3.2. Valitud kaupade erinevad võimalikud saatmiskulud arvutatakse välja lõplikult ostukorvis. Kliendil on võimalik näha erinevate saatmisviiside maksumust Ostukorvis Maksmise sammu juures ilma tellimust vormistamata.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

  1. Tarneaeg ja kohale toimetamise tingimused

4.1. Toodete tarneaeg on tavapäraselt kuni viis (5) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Kui tellitud toodete tarneaeg ületab viit tööpäeva informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti. Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi.

4.2. E-pood on kehtestanud saatmiskulu määrad vastavalt postiteenuseid pakkuvate ettevõtete määradele. Täpsem info kuvatakse Ostukorvi sammu juures.

4.3. Kliendil on võimalus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel: kätte saamine Rohevetikas OÜ kontorist (Veerenni 24c, 10135 Tallinn, vajalik eelnev kokkulepe)  või valida paki saatmisviisiks Omniva Eesti standardpakk, DPD Eesti standardpakk või Itella Eesti SmartPOSTi.

4.4. Tellimuste kohale toimetamine toimub üldjuhul ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

  1. Lepingust taganemine enne E-poe poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne E-poe poolset lepingu täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult E-poele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil: info@smoko.ee. E-kirjas tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab E-poeni pärast lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 6 (Tagastusõigus).

5.3. E-pood kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine E-poele.

  1. Tagastusõigus

6.1. Vastavalt tarbijakaitse seadusele on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis tagastada. Klient peab kauba E-poele tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.

6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-postile info@smoko.ee

6.3. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.

6.4. E-pood kannab Kliendile tellimuse eest tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust tagastamissoovi kättesaamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.5. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu E-pood. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

6.6. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimustes toodud nõuetele, on E-poel õigus keelduda Kliendile vahetustoote saatmisest või raha tagastamisest.

6.7. Soodushinnaga soetatud tooted ei kuulu tagastamisele. Toode on võimalik vahetada samaväärse sobiva tootega. Vahetamisega kaasnevad transpordikulud katab klient.

6.8. Kui klient soovib soetatud toote vahetada teise samaväärse või erineva suurusega toote vastu, siis vahetamisega kaasnevad kõik transpordikulud katab klient.

  1. Pretensioonide käsitlemise kord

7.1. E-pood ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist E-poe kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab E-pood Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole esimese võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ning tuvastamist.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@smoko.ee  pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7.4. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

7.5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

  1. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse E-poe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi ja tellimuse kohta (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, E-posti aadress, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Müügitingimustega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused).

8.5. Isikuandmeid töötleb Rohevetikas OÜ, registrikood  14736911, juriidiline aadress Viira tee 83 , Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86508.

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.8 E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. E-pood jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.10. Klient annab E-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

8.11. Klient annab E-poele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. E-pood ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

  1. Kasutamistingimused

10.1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Rohevetikas OÜ

Kehtib alates 01.07.2021